Học Machine Learning

Machine learning được dạy trong các trường đại học cùng mục đích nghiên cứu, Machine learning rất khô khan và sử dụng nhiều toán. Bản chất toán học không làm một thứ bình thường trở nên cao siêu hơn mà ngược lại nó là công cụ để ta đào sâu hơn cũng như biểu diễn gọn hơn. Vì vậy Machine Learning có thể diễn dãi bằng một cách nào đó dễ hiểu và ai cũng có thể học được. Blog này sinh ra để làm điều đó

22 May, 2020 linear-regression, gradient-descent
Linear regression với Gradient Descent
12 May, 2020 beginer, intro
Cách tiếp cận machine learning